คุณเคยไหมที่ อ่านรีวิว หรือบทความการทดสอบรถยนต์รุ่นต่างๆ แล้วเกิดความสงสัยในวิธีการทดสอบของสื่อผู้ทดสอบว่า มันไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนกัน 

เรื่องดังกล่าวทางทีมงาน   Ridebuster.com   ตระหนักในเรื่องนี้มาเสมอ และรู้ดีว่า บทความการทดสอบรถยนต์หรือรีวิวสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก เรามุ่งมุ่นตั้งใจจะสร้างรีวิวและการทดสอบที่ดี เป็นปณิธานที่ทางทีมงานตั้งใจมากในการรีวิวรถยนต์ และสินค้าให้ออกมาถูกต้องมากที่สุด โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือมากที่สุด 

หลักการและมาตรฐานการทดสอบรถของ   Ridebuster 

เนื่องจากปัจจุบันมีนักรีวิวสินค้ามากขึ้น ทางเว็บไซต์ จึงต้องสร้างมาตรฐานในการทดสอบ เพืื่อก่อให้เกิดความเป็นกลางในการทดสอบสูงสุด ช่วยให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ ปราศจากการอคติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจต่อผู้อ่าน โดยเรามีกฎดังนี้ 

1.ไม่รับว่าจ้างทำรีวิว ที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับสมรรถนะของรถ ไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่ง 
2.ผู้ขับขี่ทดสอบต้องอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรค ในระหว่างขับทดสอบ 
3.การขับทดสอบต้องได้รับรถทดสอบที่อยู่ในสภาพพร้อมให้ทำการทดสอบ หากสภาพรถไม่พร้อมให้แจ้ง ต่อบริษัทของสินค้านั้นๆ 
4.การทดสอบรถต้องใช้งานจริง และขับด้วยระยะทางอย่างน้อย 200 กิโลเมตรขึ้นไป หากพบว่าไม่สามารถทำได้ให้เปลี่ยนวันเวลาที่จะทำการทดสอบ
5.การขับทดสอบรถยนต์รุ่นใดก็ตาม หากต้องแสดงการเปรียบเทียบกับรถที่อาจจะมีสมรรถนะ หรือความสามารถใกล้เคียงกัน  ให้ผู้ทดสอบทดลองจนมั่นใจและสามารถพิสูจน์ได้  รถคันดังกล่าว สามารถทำได้จริงตามที่พูดกล่าวในบทความ 
6.ไม่ลงข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ อันเป็นเท็จ ที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้อ่านเมื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์  
7.หากรถรุ่นใดก็ตามมีความสามารถพิเศษ อาทิ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ , ใช้พลังงานทางเลือก   E85   เป็นต้น ให้จัดทำรีวิว โดยแยกข้อมูลการทดสอบ ออกเป็นแต่ละเรื่อง และไม่จำเป็นต้องรวบยอดนำเสนอในบทความเดียว 
8.ผู้ทดสอบรถยนต์ในเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทดสอบจริง และผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น  อย่างน้อย 1 ครั้ง 

การทดสอบอัตราประหยัด 

ในการทดสอบอัตราประหยัด ทางทีมงานทดสอบอัตราประหยัดโดยอาศัยการทดสอบ 2 รูปแบบสำคัญ  โดยรถที่เรานำมาทดสอบ หากเป็นรถเครื่องยนต์เบนซิน จะทดสอบด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95  ส่วนรถยนต์เครื่องดีเซล จะทดสอบด้วยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสูตรธรรมดา 

1.วิธีทดสอบตามการใช้งานจริง 

วิธีการทดสอบตามลักษณะในการใช้งานจริง เป็นการนำรถมาขับตามระยะทางที่กำหนดบนภาวะและการจราจรที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการทดสอบ 

แนวทางการทดสอบดังกล่าวจะทำในเวลากลางวัน โดยผู้ขับขี่จะขับทดสอบคนเดียว จนได้ระยะทางที่กำหนด แล้วจึงทำการวัดค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ด้วยการบันทึกค่าระยะทางและน้ำมันที่ใช้ นำมาหาอัตราประหยัดที่เกิดขึ้น 

2017Honda-CRV-Review003

โดยกำหนดให้ ระยะทางการทดสอบในเมืองขับขี่ระยะทางอย่างน้อย 30 กิโลเมตร ด้วยความเร็วไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม. และการเดินทางนอกเมืองขับขี่ด้วยระยะทางอย่าง 100 กิโลเมตร  ด้วยความเร็วในการเดินทางไม่เกิน 120 ก.ม./ช.ม.

2.การทดสอบในรูปแบบจำลอง 

การทดสอบในรูปแบบจำลอง ถูกจัดทำทดสอบเพื่อวัดความเป็นไปได้ของอัตรประหยัดที่จะเกิดในการขับขี่รถทั้งในและนอกเมือง โหมดนี้ทางทีมงานเรียกว่า   Bonn Test Mode   จะถูกขับทดสอบโดย นาย ณัฐยศ ชูบรรจง นักขับทดสอบอาวุโสประจำเว็บไซต์ Ridebuster.com เท่านั้น 

รูปแบบการทดสอบ จะขับทดสอบในเวลากลางคืน ระหว่าง 21.00-24.00 น. วิ่งตามเส้นทางที่กำหนด โดยในช่วงนอกเมืองวิ่งไม่เกิน 120 ก.ม./ช.ม. และเมื่อเข้าสู่ช่วงการทดสอบในเมืองจะขับไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม. ก่อนกลับมาเติมน้ำมันยังปั้มน้ำมัน และหัวจ่ายเดิม แล้วคำนวนหาค่าอัตราประหยัดต่อไป 

2017-Volvo-V40-T4-Review019

สำหรับการทดสอบหาอัตราประหยัด จะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีอัตราส่วนผสมเอทานอลไม่เกิน  10%  และ ในกรณีรถยนต์คันดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ำมันดีเซลเกรดธรรมดาในการทดสอบ  โดยปัจจุบันทางทีมงานใช้น้ำมันจากปั้มน้ำมันเอสโซ่ในการทดสอบเป็นประจำ ตั้งอยู่บนถนนรัตาธิเบตร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 

การทดสอบอัตราเร่ง และความเร็วสูงสุด 

การทดสอบอัตราเร่งและความเร็วสูง เป็นการทดสอบในหมวดสมรรถนะการขับขี่ โดยในการทดสอบดังกล่าว ทางผู้ขับขี่กำหนดให้ภายในรถมีผู้ทดสอบจำนวน 2 คน ทั้ง2 คนมีน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน  180 กิโลกรัม ในระหว่างการทดสอบ 

รูปแบบการทดสอบ ทางทีมงานจะจัดหาถนนที่ห่างไกลและมีการจราจรเบาบาง ที่มีผิวถนนแบบลาดยางในการทดสอบอัตราเร่ง 3 รูปแบบ โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูล  

1.การทดสอบ 0-100 ก.ม./ช.ม. ทดสอบอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งจนถึงความเร็ว 100ก.ม./ช.ม. โดยอาศัยอุปกรณ์และการจับสัญญาณแบบ   Assisted GPS  ในการหาค่าเวลาระหว่างการเร่ง ในการทดสอบนี้เพื่อดูการตอบสนองของเครื่องยนต์ และแป้นคันเร่ง เมื่อเร่งจากจุดหยุดนิ่ง 

2017-Volvo-V40-T4-Review004

2.การทดสอบอัตราเร่ง 0-160 ก.ม./ช.ม. การทดสอบอัตราเร่ง 0-160 ก.ม./ช.ม. เราจะได้จัดทำเป็นข้อมูลมาตรฐานในการทดสอบ แต่จะเผนแพร่ในรถบางชนิด ซึ่งมีความสามารถในการขับขี่มากกว่า 200 ก.ม./ช.ม. หรือรถยนต์บางรูปแบบ อาทิรถสปอร์ตที่มีอัตราเร่ง 0-100 ก.ม./ช.ม. เร็วกว่า 8 วินาที  

3.อัตราเร่ง 80-120 ก.ม./ช.ม.  การทดสอบอัตราเร่ง 80-120 ก.ม./ช.ม. เพื่อเปรียบเทียบการที่รถยนต์หนึ่งคันเร่งเพื่อแซงรถอีกคัน เมื่อใช้ความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยเรากำหนดให้รถวิ่งที่ความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม. แล้วเร่งโดยเหยียบคันเร่งเต็มที่ ไปยังความเร้ว 120 ก.ม./ช.ม. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้ตัดเกียร์ลงต่ำกว่า แล้วจึงทำอัตราเร่งไปยัง ความเร็วที่กำหนด 

การทดสอบความเร็วสูงสุด 

การทดสอบความเร็วมากกว่ากฎหมายที่กำหนด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ทางทีมงานจำเป็นต้องทำการขับทดสอบเพื่อศึกษาขีดจำกัดของรถในระหว่างการขับขี่ด้วยความเร็วสูง ว่ามีความปลอดและมั่นใจในการขับขี่ระดับ เมื่อผู้ใช้อาจจำเป็นต้องขับด้วยความเร็ว 

การศึกษาดังกล่าวทำในพื้นที่เปิดที่มีความสามารถในการทำความเร็วได้ ในรูปแบบถนน 3 หรือ 2 เลน บนเส้นทางแบบพื้นราบ 100% มีความยาวเส้นทาง 3.5 กิโลเมตร  พร้อมระยะเบรกที่ปลอดภัย

จากนั้นเก็บข้อมูลโดยอาศัยผู้ทดสอบและตัวเลขบนหน้าปัด พร้อมบันทึกวีดีโอ เพื่อให้เห็นอัตราเร่งที่เกิดขึ้นจนถึงความเร็วสูงสุดอย่างชัดเจน แล้วสรุปผลจนนำมาประกอบบทความรีวิว 

การทดสอบ รถยนต์ไฟฟ้า

ในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า ทางทีมงาน Ridebuster ได้มีการวงมาตรฐานในการทำงาน ไว้ดังนี้

การวัด อัตราประหยัด

การวัด อัตราประหยัดไฟ ใช้ กระบวนกรรมวิธี คล้ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป โดยการชาร์จไฟฟ้ากลับไปยังระดับเดิม ก่อนขับทดสอบ

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมุลถูกต้อง ทางทีมงาน เลือก การชาร์จที่ระดับ 80% ของแบตเตอร์รี่ แล้วชาร์จด้วยโหมด DC จนถึงระดับ 81% แล้ว วัดอัตราประหยัด

กระบวนการนี้ ใช้กับทั้ง การวัด อัตราประหยัดในเมือง และนอกเมือง โดยไม่จำกัด ผู้ให้บริการตู้ชาร์จ

การทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า ยังไม่มีการทดสอบอัตราประหยัดแบบโหมดจำลอง

ส่วนการวัดอัตราเร่ง ใช้การจับเวลาโดยบุคคล หรือ อุปกรณ์จาก GPS

การจัดทำข้อมูล 

ในการรายงานผลการทดสอบที่เกิดขึ้น ทางทีมงานจัดให้ มีการจัดทำแผ่นรายงานข้อมูล ซึ่งจะแนบไปกับการรายงานผลการทดสอบแบบ  Full Review   ทุกครั้ง ในรูปแบบ   Performance Sheet   

แผ่นข้อมูลดังกล่าวอนุญาตให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ตามต้องการ โดยอ้างอิงถึงเว็บไซต์  Ridebuster  ในแง่มุมของการอ้างอิง ผลการทดสอบเมื่อสามารถกล่าวอ้างได้ 

ข้อมูลจากการทดสอบ จะถูกสรุป ดังต่อไปนี้  โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน 

1.ข้อมูลรถทดสอบ เป็นการบอกว่ารถที่ผ่านการทดสอบ เป็นรถรุ่นอะไร และมีราคาจำหน่ายเท่าไร 

2.ข้อมุลอัตราเร่ง เป็นตารางแสดงข้อมูลอัตราเร่ง แสดงอัตราเร่ง 0-100 ก.ม./ช.ม. และ 80-120 ก.ม./ช.ม. 

3.แสดงข้อมูลความเร็วสูงสุด

4.แสดงอัตราประหยัดเฉลี่ย ตามวิธีการทดสอบ   Bonn Test Mode  

5.แสดงความสามารถของรถในรูปแบบ กราฟเรดาห์ จากการให้คะแนนของทีมงาน   Ridebuster  ใน 6 หมวดสำคัญ ได้แก่ พละกำลัง,การออกแบบภายนอก,การออกแบบภายใน,สมรรถนะการขับขี่,อัตราประหยัด และ ความคุ้มค่า

6.ข้อมูลแสดงคู่แข่งของรถที่ทำการทดสอบในตลาดปัจจุบัน

ในการทดสอบเพื่อการรีวิวของทีมงาน   Ridebuster.com  เรายึดถือความเป็นมาตรฐานและการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อนำมาสู่ข้อมุลที่น่าเชื่อถือ ทางเราไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนในการขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การทำงาน เราทำความเร็วเพื่อนำผลทดสอบมาประกอบการรีวิว จนได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานจริง