ภาครัฐประกาศ พาเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบนั่งรถ ต้องมีคาร์ซีท ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000 บาท

แบ่งปันเรื่องนี้

คาร์ซีท หรือเบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กในรถยนต์ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเอง เนื่องจากในยามที่เกิดเหตุคับขัน เด็กมักมีโอกาสได้รับอันตรายมากที่สุดหากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวมาคอยล็อคตัวเด็กเอาไว้ และในตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้ออกกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนร่วมกับอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาแล้ว

ว่าด้วย พรบ.จราจรทางบก เล่ม 139 ตอนที่ 28 ก ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ระบุว่า ได้มีการยกเลิก ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และแก้ไขความเป็น

มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(2) คนโดยสาร

– (ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์
– (ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

– (ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย
เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

เบาะเด็ก คาร์ซีท

พร้อมกันนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตราที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น ต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และจะมีการบังคับใช้ในอีก 120 วันหลังการประกาศ หรือก็คือในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้

อ่านข้อกฏหมายโดยละเอียดได้ที่นี่

แบ่งปันเรื่องนี้

Comments

comments