geneva motorshow 2019

Mitsubishi Engelberg Tourer SUV ต้นแบบใหม่อาจเป็นว่าที่ปาเจโร่

Mitsubishi ส่งภาพต้นแบบว่าที่ Mitsubishi Engelberg Tourer SUV Concept เชื่อเป็นว่าที่อเนกประสงค์ใหญ่ใหม่ อาจจะเป็นปาเจโร่รุ่นต่อไป